De Biesweide behoort tot het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hierbij een woordje uitleg bij het logo, de missie en de visie van onze koepel.

 

 

Het logo bestaat uit vier elkaar overlappende driehoeken met afgeronde hoekjes. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt verschillende partners gesymboliseerd door de verschillende driehoeken. De 'o' van Onderwijs fungeert daarbij als draaischijf.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen streeft ernaar een transparante organisatie te zijn, vandaar de transparante driehoeken, waarin de verschillende diensten samen zorgen voor de gepaste ondersteuning. We doen dat "Gelijkgericht waar het kan, verscheiden waar het moet". Het woord katholiek verwijst naar onze inspiratie die we de komende jaren willen realiseren via ons project van de katholieke dialoogschool.

De primaire kleuren van het huis zijn het paars, het oranje, het lichtblauw en het olijfgroen. Het paars is prominent aanwezig en staat voor spiritualiteit, we verzorgen onderwijs met een heel specifieke kleur. Paars wordt gecombineerd met het oranje. Dat staat voor innovatie. We willen als organisatie traditie en innovatie op elkaar betrekken. Zo hertalen we onze katholieke inspiratie naar de hedendaagse onderwijscontext. Tegelijk hebben we ook oog voor de traditie, dat drukt het lichtblauwe uit. Het groen staat voor duurzaamheid en frisheid. We willen een organisatie zijn waarop scholen kunnen bouwen.

Missie

 

In opdracht van de Bisschoppenconferentie verenigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de besturen van katholieke onderwijsinstellingen met hun scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. Als netwerkorganisatie zorgen we voor de levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische visieontwikkeling en ondersteuning van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. We behartigen de belangen van de leden en vertegenwoordigen hen bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving. Via inspirerende en kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze leden bouwen we samen verder aan de rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. Zo werken we mee aan de brede persoonsvorming die elke lerende in staat stelt een waardevol leven uit te bouwen.

Visie

 

Voor het realiseren van onze missie zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen in op het:
• verdiepen van de christelijke en cultureel-maatschappelijke inspiratie van waaruit we de grondwettelijke vrijheid van onderwijs invullen
• optimaliseren van de organisatie van het onderwijslandschap en van de bestuurskracht van de besturen
• garanderen van gelijke onderwijskansen en brede zorg voor iedere leerling in een inclusief onderwijs
• ontwikkelen van een omvattende visie op de ontwikkeling en vorming van de totale persoon, met kansen voor levenslang leren
• kritisch afstemmen van onderwijs en vorming op de verwachtingen van de samenleving
• uitbouwen van integrale kwaliteitsontwikkeling binnen onderwijs
• bevorderen van een integraal personeels- en loopbaanbeleid met inbegrip van continue professionalisering
• krachtig op elkaar betrekken van traditie en innovatie, waarbij er rekening gehouden wordt met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek
• engageren van alle betrokkenen in onderwijs en vorming en uit het bredere middenveld als partners