Schooleigen opvoedingsconcept                                                                                                          

 

In onze vrije basisschool ‘de Biesweide’ mag ieder kind zich op zijn unieke manier ontwikkelen. We geven geduldig richting aan en begeleiding bij dit groeiproces. Kinderen mogen vanuit hun eigen leefwereld en blikverruimend, betekenisvol leren en leven op eigen tempo en niveau.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen voelen en met zelfvertrou­wen in het leven staan. We werken hieraan op een doordachte manier, met structuur, vanuit een groot enthousiasme en met bezieling van het hele team. We zijn een school waar kinderen en leraren door interactie leren van en met elkaar. Op een positieve manier motiveren, stimuleren en begeleiden we kinderen om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We wekken ‘leer’-kracht op bij onze kinderen door onze ‘team’-kracht. We zetten in op professionalisering.

We houden drie kerngedachten voor ogen: Wat leren we?, Waarom leren we het?, Waar kunnen we het gebruiken? We gebruiken hiervoor motiverende en hedendaagse werkvormen. Kinderen ontdekken zo op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen talenten en mogelijkheden, hun ontwikkel- en ‘leer’kracht. We stimuleren een nieuwsgierige en onderzoekende houding bij kinderen.

Alle kinderen krijgen de nodige kansen binnen een krachtig leef- en leerklimaat, zowel in groep als individueel, op basis van wederzijds vertrouwen.

We volgen procesgericht de ontwikkelstappen van het kind vanuit het leerplan ‘ZILL’. We stimuleren ‘Zin in Leren’ en ‘Zin in Leven’:  leer-stof als leef-stof en omgekeerd. In een snel evoluerende samenleving hebben we als school aandacht voor nieuwe pedagogische en didactische inzichten. We zetten aan tot duurzaam engagement.

Samen nemen we doelgericht de brede zorg - en dus de verantwoordelijkheid - op als investering in de vorming van alle kinderen. In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk kind. (Zelf)reflectie en (zelf)evaluatie zijn hierbij van belang. Gerichte, directe feedback vinden we van groot belang. Transparante communicatie en een vertrouwensband met het kind, het team, de ouders en alle ondersteunende partners zijn in dit alles een rode draad. We begeleiden kinderen om zo veerkrachtig en zelfredzaam mogelijk in het leven te staan.

Als katholieke dialoogschool met een sterke identiteit, zijn we er voor iedereen, met waardering voor diversiteit. We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd. We creëren een ruimte voor verbondenheid, waar we hoopvol kansen bieden binnen alle facetten van het leven. In onze school leren we samen-leven en zin-geven.